White Buffalo | The Adventures of Rin Tin Tin (11-27-55)